AIKIDO szószedet

Gyakorlási formák

Ukemi waza

Állások, testhelyzetek

Ashi sabaki (lépések)

Te sabaki, te no uchi

Tai jutsu

Kihon osae / katame waza

 • IKKYO (UDE OSAE)
 • NIKYO (KOTE MAWASHI)
 • SANKYO (KOTE HINERI)
 • YONKYO (TEKUBI OSAE)
 • GOKYO (UDE NOBASHI)
 • HIJI KIME OSAE (ROKKYO)
 • UCHI KAITEN SANKYO
 • UDE GARAMI
 • (KOTE GAESHI)

Kihon nage waza

 • IRIMI NAGE
 • SHIHO NAGE
 • KOTE GAESHI
 • TENCHI NAGE
 • KAITEN NAGE - UCHI / SOTO
 • UDE KIME NAGE
 • KOSHI NAGE
 • KOKYU NAGE
 • SUMI OTOSHI
 • USHIRO KIRI OTOSHI
 • JUJI GARAMI NAGE
 • AIKI OTOSHI
 • GANSEKI OTOSHI

Támadási formák

 • AI HANMI KATATE DORI (KOSA TORI)
 • GYAKU HANMI KATATE DORI
 • RYOTE DORI (RYOTE MOCHI)
 • KATATE RYOTE DORI (MOROTE DORI / RYOTE MOCHI)
 • USHIRO RYOTE DORI
 • KATA DORI
 • RYOKATA DORI
 • MUNA DORI
 • SHOMEN UCHI
 • YOKOMEN UCHI
 • CHUDAN TSUKI (MUNE TSUKI)
 • JODAN TSUKI
 • KATA DORI MENUCHI
 • MUNA DORI MENUCHI
 • HAGAI JIME
 • FUTARI DORI

Fegyverek - buki waza

Aikiken

Tartások

 • SAGE TO
 • TAI TO
 • SEIGAN (KAMAE)
 • JODAN (KAMAE)
 • GEDAN (KAMAE)
 • HASSO (KAMAE)
 • WAKI KAMAE

Kéztartás - te no uchi

 • HONTE

Vágások

 • KIRI OTOSHI (SHOMEN UCHI, KOTE UCHI)
 • YOKO GURUMA
 • KESA GIRI (YOKOMEN UCHI)
 • GYAKU KESA GIRI
 • KIRI AGE
 • KIRI KAESHI
 • UKE KAESHI
 • UKE NAGASHI
 • TSUKI
 • NIHO GIRI
 • SAMPO GIRI
 • SHIHO GIRI
 • HAPPO GIRI

Aikijo

Kéztartás, te no uchi

 • HONTE
 • GYAKUTE

Kihon waza

 • CHOKU TSUKI (HONTE)
 • KAESHI TSUKI (GYAKUTE)
 • JODAN GAESHI
 • GEDAN GAESHI
 • GEDAN BARAI
 • GYAKU YOKOMEN (UCHI)
 • HASSO GAESHI
 • TOMA KATATE UCHI

Fegyeres gyakorlási formák

 • SUBURI
 • TANDOKU (DOSA)
 • SOTAI (DOSA)
 • KIRI AWASE
 • KUMI TACHI / KUMI JO
 • TANTO DORI
 • TACHI DORI
 • JODORI
 • JO NAGE

Egyéb

Reishiki / rei gi zaho - etikett

 • REI
 • SHOMEN
 • SHOMEN NI REI
 • OTAGAI NI REI
 • KAMIZA / SHINDEN
 • SHIMOZA
 • JOSEKI
 • SHIMOSEKI

Felkészülés a gyakorláshoz

 • JUMBI DOSA
 • AIKI TAISO
 • TAI SABAKI
 • KOKYU
 • KOKYU HO

Gyakorlási módok

 • KO TAI
 • JU TAI
 • RYU TAI

Irányok és viszonyok

 • OMOTE
 • URA
 • HIDARI
 • MIGI
 • MAE
 • USHIRO
 • SHIKKAKU
 • UKE (AITE)
 • TORI (NAGE)

Vezényszavak

 • HAJIME
 • KOTAI
 • YAME

Alapelvek

 • SHISEI
 • SEI CHU SEN
 • MA AI
 • METSUKE
 • KI KEN TAI
 • ZANSHIN
 • JU NAN SHIN
 • AWASE
 • KI MUSUBI
© Gollob Szabolcs