SHINTO MUSO RYU JODO

Kihon

Tandoku - Sotai

 1. Honte uchi
 2. Gyakute uchi
 3. Hiki otoshi uchi
 4. Kaeshi tsuki
 5. Gyakte tsuki
 6. Maki otoshi
 7. Kuri tsuke
 8. Kuri hanashi
 9. Tai atari
 10. Tsuki hazushi uchi
 11. Do barai uchi
 12. Tai hazushi uchi (migi, hidari)

Katák

Omote

 1. Tachi otoshi
 2. Tsuba wari
 3. Tsuki zue
 4. Hissage
 5. Sakan
 6. Ukan
 7. Kasumi
 8. Monomi
 9. Kasa no shita
 10. Ichi rei
 11. Neya no uchi
 12. Hoso michi

Tokushu waza

 • Suigetsu
 • Shamen

Chudan

 1. Ichi riki
 2. Oshi zume
 3. Midare dome
 4. Ushiro zue (Zen / Go)
 5. Taisha
 6. Kengome
 7. Kiri kake
 8. Shin shin
 9. Rai uchi
 10. Yokogiri dome
 11. Harai dome
 12. Seigan

Ranai

 1. Ran-ai (Odachi)
 2. Ran-ai (Kodachi)

Kage

 1. Tachi otoshi
 2. Tsuba wari
 3. Tsuki zue
 4. Hissage
 5. Sakan
 6. Ukan
 7. Kasumi
 8. Monomi
 9. Kasa no shita
 10. Ichi rei
 11. Ichi rei henka
 12. Neya no uchi
 13. Neya no uchi henka
 14. Hoso michi

Samidare

 1. Ichi monji
 2. Ju monji
 3. Kodachi otoshi
 4. Mijin (Zen)
 5. Mijin (Go)
 6. Gan tsubushi

Gohon no midare (Gohon no Ran-ai)

 1. Tachi otoshi no midare
 2. Sakan no midare
 3. Kengome no midare
 4. Kasumi no midare
 5. Shamen no midare

Okuden

 1. Sengachi
 2. Tsukidashi
 3. Uchitsuke
 4. Kotedome
 5. Hikisute
 6. Kotegarami
 7. Jutte
 8. Mikaeri
 9. Aun
 10. Uchiwake
 11. Suigetsu
 12. Sayudome

Kiegészítő iskolák